Villkor

 • 1. Information om köparen

  1.1 Köpare är Guldbrev AB, org.nr. 556743-3460 (i det följande benämnt GULDBREV), som marknadsför sig bl.a. under kännetecknet GULDBREV® och hemsidan www.guldbrev.se.

  1.2 GULDBREV har registrerat sin verksamhet hos Polismyndigheten i Stockholm med registreringsnummer AA-572-29616-2009.

 • 2. Definitioner

  ”Föremål” avser det eller de guldföremål som Kunden skickar till GULDBREV genom användning av Guldpåsen.

  ”Guldavtal” avser det avtalsformulär som Kunden erhåller i Guldbrevet.

  ”GULDBREV” avser Guldbrev AB (se vidare punkt 1 ovan).

  ”Guldbrev” avser den försändelse som Kund beställer från GULDBREV via Hemsidan, telefon eller SMS och som innehåller Guldavtal samt Guldpåse.

  ”Guldpåse” avser den svarspostförsändelser inklusive säkerhetspåse som Kunden erhåller i Guldbrevet och som Kunden använder för att skicka Föremål till GULDBREV.

  ”Hemsidan” avser www.guldbrev.se.

  ”Kunden” avser den juridiska person (näringsidkare) eller den fysiska person (konsument) som ingår Guldavtal med och säljer Föremål till GULDBREV.

  ”Villkor” avser dessa allmänna villkor.

 • 3. Avtal om köp

  3.1 GULDBREV och Kunden ingår avtal genom att Kunden fyller i och undertecknar Guldavtalet. Genom att ingå Guldavtalet ger Kunden GULDBREV samt, i förekommande fall, dess koncernbolag i uppdrag att genomföra en värdering av Föremålet (se punkt 7) GULDBREV lämnar prisuppgift till Kunden för Föremålet först efter det att värderingen är genomförd.

  3.2 GULDBREV betalar det pris som GULDBREV har erbjudit Kunden efter av GULDBREV utförd värdering varmed äganderätten till Föremålet övergår till GULDBREV. Prisvillkor anges i punkt 6 och villkor avseende värdering och betalning anges i punkt 7.

  3.3 GULDBREV förbehåller sig rätten att avböja köp av Föremålet om försändelsen är skadad, öppnad, manipulerad med eller inte är korrekt tillsluten. Likaså äger GULDBREV rätt avböja köp av Föremål om det i sin kvantitet eller utformning inte överensstämmer med vad Kunden angivit i Guldavtalet. Förutom ovan nämnda situationer äger GULDBREV rätt att avböja köp av Föremålet utan angivande av orsak.

 • 4. Kunden

  4.1 Kunden måste vara minst 18 år gammal för att få ingå Guldavtal med GULDBREV. Kunden måste också vara den legala och rättmätiga ägaren till Föremålet och inneha rätten att fritt överlåta Föremålet.

  4.2 Kunden måste ha ett svenskt personnummer samt vara registrerad i folkbokföringsregistret med fast adress i Sverige. Om Kunden önskar utbetalning till bankkonto måste Kunden även inneha ett svenskt bankkonto i eget namn.

  4.3 GULDBREV förbehåller sig rätten att begära bevis för att ovan angivna krav är uppfyllda.

 • 5. Ansvar för förlust av föremål

  5.1 GULDBREV åtar sig endast ansvar för rekommenderade försändelser som skickats till GULDBREV genom användning av Guldpåsen. Åtagandet begränsar sig till det belopp som försändelsen är försäkrad för hos GULDBREV och som f.n. uppgår till 10 000 kronor per Guldpåse. Åtagandet gäller endast Föremål till den del Föremålet utgör rent guld. Kunden måste anmäla skadad eller förlorad försändelse till GULDBREV som i sin tur anmäler det till Postens reklamationsavdelning, samt uppvisa inlämningskvitto i original och inköpskvitton för erhållande av ersättning. Alla reklamationsärenden hanteras av GULDBREV.

  5.2 GULDBREV ansvarar enligt punkt 5.1 ovan endast om Kunden har hanterat Föremålet i enlighet med vad som anges i Guldavtalet, i den folder som bifogas Guldavtalet samt på Hemsidan. Föremål som skickas till GULDBREV på annat sätt än genom vad som ovan anges ersätts inte och Kunden tar ensam risken för sådan försändelse.

 • 6. Pris och prisgaranti

  6.1 Priser och avgifter utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista som visas på Hemsidan och Mina Sidor, alternativt som särskilt kommer Kunden tillhanda via e-post eller telefon efter att GULDBREV har värderat Föremålet. De priser som anges för GULDBREVs inköp av guld avser pris för ren guldmängd, dvs. exklusive eventuellt värde av design, tillverkare/märke, stenar, metall etc. Angivet pris för guldhalt 24 karat gäller endast s.k. investeringsguld i form av tackor och är maximerat till 25 gram Boliden med tillhörande certifikat och per person. Vid större volym investeringsguld än 25 gram ombeds Kunden att kontakta vår kundtjänst.

  6.2 Priset som utbetalas till Kunden baseras på aktuell guldmängd, finhalt och guldpriset den tidpunkt då guldet tas emot.

  6.3 GULDBREV erbjuder Kunden en prisgaranti i enlighet med vad som anges i det följande. Prisgarantin gäller för det fall Kunden skriftligen, inom fem dagar från den dag då GULDBREV mottog och värderade Föremålet, kan styrka att en likvärdig Internetguldhandlare har erbjudit Kunden ett högre ordinarie pris per gram. Eventuella kampanjpriser gäller ej (t.ex. prisangivelser som påstås betala ut ett högre pris än världsmarknadspris efter 30 dagar eller priser som endast betalas ut för max 5 gram av inskickad vikt över 100 gram). Med Internetguldhandlare menas en verksamhet som uteslutande bedrivs över Internet. Lokala guldhandlare omfattas därmed inte av GULDBREVs prisgaranti.

  6.4 Prisgarantin gäller för ren guldmängd. Prisgarantin beräknas utifrån guldets nettopris och eventuella kostnader, avdrag eller avgifter som belastar Kunden såsom t.ex. värderingsavgifter kan tillkomma.

  6.5 GULDBREV förbehåller sig rätten att återsända Föremålet till Kunden istället för att erbjuda Kunden ersättning för mellanskillnaden av Föremålets guldvärde. Föremålet returneras i sådant fall försäkrat enligt punkt 8.5 nedan utan någon kostnad för Kunden.

 • 7. Värdering/Betalning

  7.1 När GULDBREV har erhållit Föremålet utför GULDBREV en värdering av Föremålet (se vidare punkt 10 nedan). När GULDBREV har fastställt värdet på Föremålet beräknas det pris som GULDBREV är beredd att betala för Föremålet och Kunden erhåller ett meddelande från GULDBREV härom.

  7.2 GULDBREV erlägger betalning för Föremålen samma eller senast följande bankdag räknat från den dag då GULDBREV tog emot Guldpåsen. Med betalning avses att GULDBREV har skickat en utbetalningsavi enligt punkt 7.3 alternativt utfört girering till Kundens bankkonto enligt punkt 7.4.

  7.3 Som Kund hos GULDBREV kan du välja att få utbetalning via utbetalningsavi som skickas till den adress där Kunden är folkbokförd mot en kostnad om f.n. 49 kr. Utbetalning av medel från utbetalningskortet sker endast till Kunden personligen. Alternativt kan Kunden kostnadsfritt få utbetalning till Kundens eget bankkonto enligt vad som anges i punkt 7.4 nedan.

  7.4 GULDBREV kan genomföra en utbetalning till ditt bankkonto om du som Kund har angivit ditt bankkontonummer antingen genom att logga in på "Mina sidor" och uppger till vilket bankkonto som betalningen ska ske till eller kontaktar vår kundtjänst. Ditt kontonummer ska vara GULDBREV tillhanda senast vid den tidpunkt då GULDBREV tar emot Föremålet. Har GULDBREV inte mottagit ditt kontonummer enligt ovan förbehåller sig GULDBREV rätten att göra en utbetalning via utbetalningsavi enligt vad som anges i punkt 7.3. Om du har valt att få betalt via banköverföring är det ditt ansvar som Kund att ange rätt kontonummer och clearingnummer. GULDBREV åtar sig inget ansvar för felaktigt angivna konto- eller clearingnummer.

  7.5 Om Kunden inte accepterar det pris som GULDBREV erbjuder kan Kunden häva köpet genom att kontakta GULDBREV senast inom fem dagar från den dag då GULDBREV lämnade erbjudande om pris. Kunden har bevisbördan för att köpet har hävts inom angiven tid. Se vidare punkt 8.3 nedan.

 • 8. Retur och outlöst försändelse

  8.1 GULDBREV returnerar Föremål, efter kontakt med Kunden via e-post eller telefon, om Föremålet inte utgör guld samt i de situationer som anges i punkt 8.2 och 8.3 nedan.

  8.2 Om GULDBREV av någon anledning väljer att inte genomföra köpet avbryts köpet och GULDBREV returnerar Föremålet enligt punkt 8.5 nedan utan kostnad för Kunden.

  8.3 Om Kunden häver köpet enligt punkt 7.5 ovan returnerar GULDBREV Föremålet efter att Kunden har betalat tillbaka den ersättning som GULDBREV har erlagt för Föremålet. Tillbakabetalning skall ske inom de fem dagar som returrätten gäller.

  8.4 Returkostnaden är 199 kr för varje försäkrad försändelse. Guld och silver skickas alltid som försäkrad försändelse. Returtiden uppskattas till ca två veckor. Om GULDBREV köper ett Föremål som Kunden har skickat i samma Guldpåse som det returnerade Föremålet (eller del därav) och värdet av det av GULDBREV köpta Föremålet överstiger returkostnaden så drar GULDBREV istället endast 75 kr från det belopp som GULDBREV ska betala till Kunden för det av GULDBREV köpta Föremålet. Föremål som inte är i guld returneras mot en kostnad på 99 kr oförsäkrat. Vill man försäkra försändelsen är kostnaden 199 kr.

  8.5 GULDBREV ansvarar inte för returnerade försändelser som sker på Kundens begäran och om Föremålet skadas eller kommer bort har GULDBREV ingen ersättningsskyldighet för sådan förlust. Eftersom returer skickas som försäkrad försändelse via s.k. rekommenderad post kan Kunden dock via Posten erhålla ersättning upp till 5000 kr.

  8.6 Äganderätten till outlösta försändelser tillfaller i sin helhet GULDBREV en månad efter att Föremålet åter kommit i GULDBREVs besittning om inte Kunden dessförinnan gör anspråk på försändelsen. GULDBREV återsänder i sådant fall Föremålet försäkrat till Kunden mot en avgift om 199 kr. Om Kunden inte gör anspråk på försändelsen inom angiven tid betalar GULDBREV tillbaka det belopp som GULDBREV ursprungligen betalade för Föremålet med avdrag för avgiften om 199 kr.

  8.7 Kundens rätt att erhålla Föremål i retur enligt denna punkt 8, gäller endast då Kunden har sänt Föremålet i Guldpåsen till GULDBREV tillsammans med Guldavtalet.

 • 9. Identitet

  GULDBREV fastställer Kundens identitet genom att inhämta information från mobil- och teleoperatörer, PAR och kreditupplysningsföretag och samköra dessa uppgifter med de uppgifter som Kunden själv har lämnat i Guldavtalet eller på ”Mina sidor”. Den information som GULDBREV inhämtar från annan än Kunden används enbart för att säkerställa Kundens identitet. Ifråga om de uppgifter som Kunden lämnar gäller vad som anges i punkt 12 nedan.

 • 10. Kontroll av föremål

  GULDBREV äger rätt att kontrollera Föremålets äkthet etc. i syfte att värdera Föremålet.  Vid genomförande av sådan kontroll kan kemikaliska och tekniska tester utföras. GULDBREV kan komma att montera isär Föremål om delar av Föremålet misstänks vara av annat material än guld.

 • 11. Ändring av kontaktuppgifter

  Kunden är skyldig att utan dröjsmål underrätta GULDBREV om ändring av Kundens namn, adress och telefonnummer. Underrättelse ska ske skriftligt till GULDBREV till följande adress: GULDBREV AB, Box 24237, 104 51 Stockholm.

 • 12. Behandling av personuppgifter

  12.1 GULDBREV äger rätt att i utbildningssyfte elektroniskt spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med Kunden.

  12.2 De personuppgifter som Kunden lämnar behandlas konfidentiellt och enligt dataskyddsförordningen. Kunden har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos GULDBREV. Skulle dessa vara felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella har Kunden rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

  12.3 Kundens personuppgifter behandlas för följande ändamål: fastställande av identitet, avtalets uppläggning och administration samt för kommunikation med Kunden för att kunna ingå och fullgöra avtalet med Kunden. Personuppgifterna används även för att kunna uppfylla GULDBREVs rättsliga skyldighet i enlighet med gällande lagstiftning för handel med begagnade varor. Personuppgifterna om dig som Kund kan komma att användas i marknadsföringssyfte mellan Kunden och GULDBREV om du som Kund uttryckligen har godkänt detta. GULDBREV delar Kundens personuppgifter med Polismyndigheten för ovan angivna ändamål, samt vid eventuella rättsliga ärenden.

  12.4 Genom att Kunden beställer ett Guldavtal accepterar Kunden villkoren. Om Kunden inte önskar att personuppgifterna ska användas för ändamål som rör direkt marknadsföring från GULDBREV ska Kunden skriftligen anmäla detta till GULDBREV.

  12.5 Guldbrev AB, org. Nr. 556743–3460, Box 24237, 104 51 Stockholm, telefonnummer 08-12002800,
  e-post kundtjanst@guldbrev.se, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt denna punkt 12.

  Mer information om vår behandling av personuppgifter finns att se här.

 • 13. Cookies

  13.1 Hemsidan innehåller s.k. cookies. Genom att din webbläsare är inställd och konfigurerad för att acceptera cookies, samtycker du till den användning av cookies som beskrivs i det följande.

  13.2 GULDBREV använder sessionsbaserade cookies för att kunna förbättra användarupplevelsen genom att se var du stannar länge och vilka sidor du tycker är intressanta. Cookiesfilerna används även till att styra eventuella kampanjkoder/priser och för allmän webbstatistik. Om du öppnar en ny webbläsare så skapas en ny sessionscookie. Vi använder även cookies som sparas efter det att sessionen har avslutats. Dessa cookies används för att hålla reda på om du t.ex. besökt oss tidigare, vilken kampanj du tillhör samt när du besökte oss senast. Inga personuppgifter som e-post eller personnummer sparas i cookies.

  13.3 Information från cookies används på Hemsidan i syfte att förbättra våra tjänster och för att rikta marknadsföringskampanjer och erbjudanden till dig som Kund. GULDBREV lämnar inte ut information inhämtad från cookies till tredje part men kan komma att lämna sådan information till sina koncernbolag.

  13.4 När du besöker Guldbrevs hemsida informerar vi om att cookies sparas i din webbläsare. Om du vill ta bort de sparade cookies får du gå till inställningar i din webbläsare och radera dessa. Därefter uppmanas du att ej besöka någon av Guldbrevs hemsidor för att undvika att flera cookies sparas i din webbläsare.

 • 14. Meddelande

  14.1 Meddelande som GULDBREV sänder med brev till Kunden ska anses ha nått Kunden senast sju dagar efter avsändandet om brevet sänts till Kundens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som Kunden skriftligen har meddelat GULDBREV. Meddelande som GULDBREV sänder med e-post till Kunden ska anses ha nått Kunden samma dag som e-postmeddelandet sänts till Kunden till den e-postadress som Kunden har uppgivit för GULDBREV. Kunden har en skyldighet att uppdatera sina kontaktuppgifter i enlighet med vad som anges i punkt 11 ovan.

  14.2 Genom att Kunden beställer ett Guldavtal ger Kunden sitt samtycke till att GULDBREV samt dess koncernbolag får använda e-post, telefax samt andra sådana uppringningsautomater eller liknande automatiska system för individuell kommunikation och marknadsföring av varor och tjänster som marknadsförs av någon av dessa bolag.

 • 15. Missbruk

  GULDBREV polisanmäler missbruk, hantering av stöldgods, bedrägerier samt försök därtill. GULDBREV kan registrera information i ett ändamålsenligt register då missbruk eller annan otillbörlig verksamhet har inträffat eller för att förebygga sådana händelser. GULDBREV har vidare rätt att överlämna nödvändig information om genomförda transaktioner till polismyndigheten samt ge polisen tillträde till GULDBREVs datasystem.

 • 16. Kontrollsamtal

  GULDBREV äger rätt att genomföra kontrollsamtal (motringning) till Kunden för att verifiera identitet och/eller det pris som GULDBREV erbjuder för Föremål samt vidare bekräfta att lämnade uppgifter är korrekta. Kontrollsamtal sker endast till det telefonnummer som Kunden har angivit och/eller till sådant telefonnummer som tillhör Kunden enligt nummerupplysningstjänst eller motsvarande.

 • 17. Ansvarsbegränsning

  17.1 Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Villkor friskriver sig GULDBREV från allt ansvar för felaktigheter och brister i den information som publiceras på Hemsidan. GULDBREV ansvarar inte heller för skada eller olägenhet som kan drabba Kunden och som beror på driftavbrott eller andra störningar i kommunikationsförbindelse eller datasystem.

  17.2 GULDBREVs ansvar för förlust av eller skada på Föremål är begränsat till vad som uttryckligen anges i dessa Villkor. GULDBREV är inte heller ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om GULDBREV är föremål för eller vidtar sådana konfliktåtgärder.

  17.3 Ansvarsbegränsningarna påverkar inte konsumentens rättigheter enligt tvingande lagstiftning.

 • 18. Tvist

  Tvist med anledning av dessa Villkor eller Guldavtalet ska, om inte överenskommelse kan träffas, hänskjutas till allmän domstol för avgörande.  Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans såvida annat inte följer av tvingande lag.

Här hittar du våra villkor. För att göra det så överskådligt som möjligt har vi valt att kategorisera villkoren i olika rubriker. Klicka på plustecknet för att läsa Guldbrevs villkor när du ska sälja guld.

Beställ ditt gratis Guldbrev
Paragraf 9 i förordningen om handel med begagnade varor (SFS 1999:272) kräver att samtliga kunders identitet kan styrkas. Ditt Guldbrev® skickas hem till den folkbokföringsadress som ditt personnummer är knutet till varför vi behöver denna uppgift.

Sälj guld till vårt högsta guldpris

(per gram för 24 karat)

 • 14k
 • 18k
 • 20k
 • 24k

Gäller guldtackor från Boliden som skickas med vändande post, maximerat till 25 gram/person. Se vår prislista, villkor för pris med snabbhetsbonus och villkor för våra högsta priser här.

Beställ guldbrev